Antwerpen
 Senaat
 Actualiteit
 Biografie
 Acutaliteit
 Acutaliteit

Begrotingsbespreking Vlaams parlement:...

17.12.2014 - Minister Homans, collega’s,  Er lijken me voor wat betreft het Woonbeleid geen al te spectaculaire wijzigingen te zijn gepland. Sommige initiatieven die deze regering...

 Anke persselectie
Colloquium 'Islamrepressie tegen Christendom'...

15.11.2014 - Steden Tegen Islamisering nodigt op zaterdag 15 november een druk bijgewoond colloquium in het Vlaams parlement: "Islamrepressie tegen Christendom" Lees hier de inleidingsspeech van senator Anke Van dermeersch, voorzitster van vrouwentegenislamisering.be : http://ankevandermeersch.be/10/33...

 Klik hier en volg de plenaire zitting van de Senaat live!
 [Anke]   Antwerpen


Vlaams Belang keurt OCMW-beleidsplan 2008-2019 niet goed.

17.06.2008 -

Het OCMW-beleidsplan 2008-2013 werd meerderheid tegen oppositie (de vijf leden van de fractie Vlaams Belang-Vlott) goedgekeurd.

De Vlaams Belang-Vlott fractie had het vooral moeilijk met het diversiteitsbeleid dat een rode draad doorheen het ganse OCMW-beleidsplan vormt. De aandacht van het OCMW verlegt zich inzake bijstand steeds meer naar de allochtone doelgroep. Het OCMW is stilaan maar zeker een ‘vreemdelingenfabriekje’ aan het worden. Drie op de vier steuntrekkers zijn nu al allochtoon. Dit geldt ook voor de sociaal tewerkgestelden. Dit zal (cfr. de bevolkingsevolutie) alleen maar toenemen. De geïmporteerde derde wereld krijgt steeds meer voorrang op de vierde wereld. Maar het OCMW wil ook een beleid van positieve discriminatie voeren bij het eigen personeel. Voor Monica De Coninck is het aanwerven van meer allochtoon personeel een absolute prioriteit.

Wil het Antwerps OCMW een efficiënt sociaal beleid voeren, zal ook de hogere overheid zijn verantwoordelijkheid moeten nemen. Er moet dringend werk gemaakt worden van een verstrenging van volgmigratie, gezinshereniging en de nationaliteitswetgeving. Vlaams Belang-Vlott wil dat er zeer spoedig een overleg komt stadsbestuur/OCMW/federale regering rond deze thema’s. We verwijzen hierbij naar het bestuursakkoord van het Antwerps stadsbestuur (punt 415 en 416) waarin staat dat er een overleg met de federale regering moet plaatsvinden rond volgende thema’s:
- striktere maatregelen tegen gemeenten die de hen toegewezen asielzoekers niet op het eigen grondgebied opvangen;
- een humaan en effectief uitwijzingsbeleid;
- een planmatig immigratiebeleid
- snellere procedures voor al dan niet erkenning als politiek vluchteling;
- de beperking van volgmigratie;
- de huwelijken met partners uit het vroegere moederland te onderwerpen aan strengere voorwaarden
- de gevolgen van maatregelen in buurlanden sneller aan te pakken;
- niet langer inschrijven van bijkomende asielzoekers toegewezen aan andere gemeenten.

Vlaams Belang-Vlott steunt wel de investeringen die de komende jaren zullen gebeuren inzake rusthuizen en serviceflats. Vlaams Belang-Vlott keurde vanuit de oppositie het zorgstrategisch plan goed. De fractie waarschuwt echter voor overdreven optimisme bij de OCMW-voorzitter. Monica De Coninck heeft omtrent dit dossier zeer slecht gecommuniceerd. Ze heeft bij de bevolking de indruk gewekt dat de 2000 nieuwe serviceflats er over vijf jaar allemaal zullen staan. Niets is minder waar. De eerste concrete stappen worden in dit dossier nu pas gezet. De OCMW-voorzitter heeft de zaken rooskleuriger voorgesteld dan ze zijn en daarmee de Antwerpse senioren een rad voor de ogen gedraaid.

Zo is het in feite ook met het hele beleidsplan 2008 – 2013. Wat het OCMW de komende vijf jaar wil doen, is op papier spectaculair. Maar men vergeet erbij te zeggen dat voor vele voorstellen geen financiële middelen voorhanden zijn. Vlaams Belang-Vlott stelde daarom voor om de middelen niet te versnipperen over tientallen kleine pilootprojecten en experimenten, maar het gros van de middelen te besteden aan de woonproblematiek in onze stad en aan de strijd tegen de armoedebestrijding en de vereenzaming.

Vlaams Belang-Vlott wil ook dat de huur- en verwarmingstoelages aangepast worden aan de stijgende huur- en energieprijzen. Vlaams Belang-Vlott drong er eveneens op aan om de dienstverlening aan de klant uitsluitend in het Nederlands te voeren. Het is aan de klant om inspanningen te leveren inzake de kennis van onze taal en om voor een tolk te zorgen als die kennis nog onvoldoende is.

 Ontwerp en hosting door Webbreezer Solutions