Antwerpen
 Senaat
 Actualiteit
 Biografie
 Acutaliteit
 Acutaliteit

Begrotingsbespreking Vlaams parlement:...

17.12.2014 - Minister Homans, collega’s,  Er lijken me voor wat betreft het Woonbeleid geen al te spectaculaire wijzigingen te zijn gepland. Sommige initiatieven die deze regering...

 Anke persselectie
Colloquium 'Islamrepressie tegen Christendom'...

15.11.2014 - Steden Tegen Islamisering nodigt op zaterdag 15 november een druk bijgewoond colloquium in het Vlaams parlement: "Islamrepressie tegen Christendom" Lees hier de inleidingsspeech van senator Anke Van dermeersch, voorzitster van vrouwentegenislamisering.be : http://ankevandermeersch.be/10/33...

 Klik hier en volg de plenaire zitting van de Senaat live!
 [Anke]   Ankes toespraken


Sois Belge et tais-toi ?!

13.12.2011 -

Mijnheer/mevrouw de minister,
Collega’s van de meerderheid,
Mijnheer de eerste minister,

U startte uw regeringsverklaring met de mededeling dat “Jaques Brel en pater Damiaan symbool staan voor onbaatzuchtigheid en tolerantie”. Wat de Vlaming Damiaan De Veuster betreft hebt u overschot van gelijk. Wat Jacques Brel betreft vergist u zich schromelijk. Brel zijn visie op de Vlamingen en zeker op diegenen die voor Vlaamse autonomie opkomen is bekend. Mag ik u zijn lied ‘Les Flamingants’ in herinnering brengen? Les Flamingants stond trouwens symbool voor de manier waarop de Franstalige partijen met Vlaams-nationalisten omgaan en hen bejegenen. “Messieurs les Flamingants, je vous en merde,” zong Brel.

“Et je vous interdis d'obliger nos enfants
Qui ne vous ont rien fait, à aboyer flamand
Et si mes frères se taisent, et bien tant pis pour elles
Je chante, persiste et signe, je m'appelle Elio Di Rupo… je m’excuse, Jacques Brel”.

Mijnheer  de premier,
Uw belofte om “hard te werken om uw Nederlands” te verbeteren, maakt op mij geen indruk. Iemand die ambitie heeft om premier van dit land te worden moet perfect tweetalig zijn. Het volgen van een snelcursus Nederlands behoort trouwens niet tot het takenpakket van een eerste minister. Het feit dat u nauwelijks Nederlands spreekt, betekent dat u tot op heden nooit enige belangstelling heeft gehad voor Vlaanderen en voor de Vlamingen. Uw charmeoffensief bekoort misschien enkele naïevelingen maar uw zeemzoete sirenenzang klinkt mij vals in de oren.
Laten we niet vergeten wie u werkelijk bent! De jarenlange voorzitter van de Parti Socialiste de partij die alles vertegenwoordigt wat Vlaanderen niet wil: corruptie, lange arme politiek en een sociaal- hangmat-beleid! 

U hoort het, “Sois Belge et tais toi” is echt niet aan mij besteed.
Uw Belgische regering wordt door de Vlamingen niet gesteund, maar uitgespuwd. U beschikt in Vlaanderen niet over een democratisch draagvlak!

Uw regering heeft geen democratische legitimiteit in het licht van de verkiezingsuitslag, niet alleen omdat het alleen maar de verliezende pseudo-Vlaamse partijen zijn die deze regering gestalte geven, maar ook en vooral omdat het regeerprogramma dat u hier voorlegt het tegenovergestelde is van wat uit de verkiezingsuitslag naar voor is gekomen.
Vlaanderen koos uitdrukkelijk voor diepgaande communautaire hervormingen door massaal voor de V-partijen te stemmen en de B-partijen fors af te straffen. Wat we van u krijgen is geen Copernicaanse omwenteling, zelfs geen schijn van een Copernicaanse omwenteling, maar integendeel Belgische recuperatie. Overal in Europa verdwijnen socialisten aan de macht. En wat gebeurt er hier?
Vlaanderen stemde in overweldigende mate rechts, maar wordt andermaal opgesolferd met een linkse regering die onder de knoet van de PS ligt. Het linkse Wallonië van de PS-staat triomfeert andermaal en meer dan ooit tevoren, het rechtse Vlaanderen staat er voor de zoveelste keer verweesd bij.

Maar er is meer. Voor het eerst sinds mensenheugenis heeft deze regering in Vlaanderen zelfs formeel geen enkele democratische legitimiteit omdat zij niet eens langs Nederlandstalige kant over een meerderheid beschikt.
Waar is de tijd, collega’s van de CD&V, dat uw toenmalige kopman, de heer Leterme, luid en duidelijk verkondigde dat hij een regering die niet over een Vlaamse meerderheid zou beschikken van Opgrimbie tot De Panne zou bestrijden, toen Verhofstadt eind 2007 in die zin een ballontje opliet? Ik citeer hem: “Dat zal niet passeren. Dan bevechten we u te land, ter zee en in de lucht, van Opgrimbie tot De Panne.” Wel, hoe zit het?
‘Paris vaut bien une messe’, en waar is onze goede vriend nu naartoe, juist, toch wel niet naar Parijs zeker!
Wat Verhofstadt toen alleen maar durfde te suggereren en toen door uw kopman – terecht! - als totaal ondenkbaar tot de grond werd afgebrand – dat wordt nu door uzelf zonder verpinken gerealiseerd.

Deze regering heeft evenmin een democratische legitimiteit omdat zij ook op het uitvoerende vlak meer Franstalige dan Nederlandstalige ministers telt. Wij weten het wel, daar is een heel schimmenspel over opgevoerd, en men heeft deze schande via de toevoeging van staatsecretarissen proberen te verdoezelen, maar erg subtiel is dat niet.
Een staatssecretaris is zoals we weten steeds toegevoegd en dus ondergeschikt aan een minister, hij behoort niet tot de ministerraad, hij kan geen koninklijke besluiten of wetsontwerpen indienen zonder de handtekening van zijn voogdijminister, hij is dus een beleidsuitvoerder van zijn voogdijminister, een marionet.
De feiten zijn, wat ze zijn: er is een Franstalige eerste minister, er zijn   3 Franstalige en 3 Nederlandstalige vice-eerste ministers en er zijn 3 Franstalige en 3 Nederlandstalige ministers, wat een totaal geeft van 7 Franstaligen tegen 6 Nederlandstaligen.
Bovendien staat deze regering dus onder leiding van een Franstalige eerste minister die niet eens in staat is fatsoenlijk de taal van de meerderheid van dit land te spreken of zelfs maar een normaal gesprek in die taal te voeren. Wat spreekt die man / U eigenlijk, Vlans of Fraams?

Wij, de Vlaamse meerderheid, collega’s, hebben in dit apenland al heel veel gezien aan Vlaamse machtsabdicatie, wij hebben al heel veel vernederingen en beledigingen moeten slikken, wij hebben daarvoor ook al zeer zware prijzen moeten betalen in termen van macht, grond, mensen en materiële middelen, maar zo diep als nu, zo diep, zijn we in heel lange tijd niet meer gevallen.
Hoe komt het dat wij nu zo diep zijn kunnen vallen?
Dat komt omdat er nog altijd Vlaamse collaboratiepartijen worden gevonden, die omwille van het smeer bereid zijn om door het stof te kruipen.
En het is aan u, collega’s van CD&V, dat de oneer toekomt om voor dit alles de hoofdverantwoordelijkheid te dragen.
Van de SP.a en Groen! ligt het in de natuur der dingen dat zij voor een links beleid kiezen en zijn we helaas ook gewoon geworden dat zij niet de kaart van Vlaanderen maar die van België trekken.

Maar van u, collega’s van de CD&V, had ik iets anders verwacht. U was diegene die op de wip zat, die de sleutel in handen had om het politieke gebeuren in dit land in de ene of de andere richting te doen kantelen. U had de politieke hefbomen in handen om Vlaanderen verregaand te verzelfstandigen, maar u heeft die kans grandioos verspeeld.
Maar vergis u niet, collega’s, dit zal voor u geen zegetocht naar een roemrijke overwinning worden, dit wordt voor u een lijdensweg naar een verpletterende nederlaag. De verantwoordelijkheid van de CD&V is dus loodzwaar, want u bent het die met deze voor Vlaanderen verkeerde strategische keuze, het Vlaamse volk mee in de dieperik van de Waalse PS-beerputten zal trekken, u zet hiermee de Vlaamse welvaart en het Vlaamse welzijn op het spel, en zal daarvoor vroeg of laat ter verantwoording worden geroepen door de Vlaamse kiezer.

De crisis van de voorbije regeringsonderhandelingen heeft immers meer dan ooit duidelijk gemaakt dat dit land aan het einde van zijn Latijn is, dat deze regering niet meer dan één van de laatste stuiptrekkingen van het Belgische systeem is. Deze crisis heeft meer dan ooit aangetoond dat het niet meer lukt om deze twee volkeren in één land te besturen en dat er maar één oplossing is om het Vlaamse en het Waalse volk te geven waar zij recht op hebben en dat is de boedelscheiding.
Deze regering kan nog even de doodsstrijd rekken, wij verliezen daarmee kostbare tijd en kostbare energie, maar finaal zal men toch moeten doorvoeren wat de Belgische en Waalse reactionaire krachten nog een laatste maal hebben weten te verhinderen, de verdere ordelijke opdeling van dit land.

Mijnheer De Wever/ N-VA collega’s,
De N-VA, die normaal toch mee partij zou moeten kiezen voor de ordelijke opdeling, heeft gekregen waar ze de eerste dag na de verkiezingen om vroeg: Di Rupo premier.
Ondertussen staat de NVA - hetgeen wat u het Vlaams Belang altijd heeft verweten - aan de kant, aan de zijlijn. Daar is overigens niks oneerbaar aan, maar ik vind dat u er vandaag als grootste partij van Vlaanderen wat beteuterd bij staat.
U mag nu samen met ons, wij die al jaren zeggen dat men niet moet onderhandelen, maar handelen naar Vlaamse onafhankelijkheid, u mag nu met ons op de oppositiebanken plaatsnemen. En nog durft u geen duidelijke keuze maken voor die ordentelijke opdeling. Ik moet tot mijn grote teleurstelling vaststellen dat ook u een gemis heeft aan moed en durf.
U blijft volhouden dat dit land zal verdampen, maar het enige dat door dit tijdverlies en dit gebrek aan moed verdampt is de welvaart van de Vlaamse bevolking.
Ik garandeer u, de dag dat de centen van Vlaanderen op zijn, zal het land niet verder verdampen, maar onmiddellijk ophouden te bestaan. De centen van de Vlamingen is het enige wat dit land bij mekaar houdt. Niks anders. Uw gebrek aan moed en durf zal er mee voor zorgen dat Vlaanderen en de Vlaamse bevolking de prijs zal betalen in de vorm van ernstig welvaartsverlies.
Ik ben trouwens blij dat de N-VA tot haar eigen scha en schande ondervonden heeft dat het onmogelijk is om met de Franstalige compromissen te sluiten. Inderdaad enkel Vlaamse onafhankelijkheid is een solvabel alternatief!

Mijnheer/mevrouw de minister,
Collega-senatoren;

Deze regering is een regering van “moeten” en niet van “kunnen”. De druk van de financiële markten heeft u samen gedwongen.
Pas na zware internationale druk: de sterk oplopende rente op Belgisch papier tot op een bepaald moment bijna 6% en de ratingverlaging van AA+ tot AA van S&P voor België op 26 november laatsteden, is er een regeerverklaring en regering in dit land. 
De mantel van de collectiviteit in België kan niet meer alle blunders blijven dekken. Dexia, KBC, de Gemeentelijk Holding, Arco…de lijst wordt alsmaar langer.
Ratingagentschap Standard & Poor's (S&P) verlaagde onlangs ook de kredietwaardigheid van Vlaanderen. Net als voor België daalde de rating met één stapje naar AA. Het bureau is van mening terecht van mening dat Vlaanderen onvoldoende autonome financiële armslag heeft en dus mee de dieperik ingaat met België. Vlaanderen moet door België meer rente betalen als het geld gaat lenen. Er wordt blufpoker gespeeld met het geld van de Vlamingen en de toekomst van de Vlaanderen.

Structurele hervormingen dringen zich op in dit land, maar dat is niet wat we krijgen met dit regeerakkoord. Er wordt een begin gemaakt van herstructurering in de arbeidsmarkt (werkloosheidsuitkeringen) en de (brug)pensioenen, maar het blijft echter bij een schuchter begin en de kloof met onze buurlanden maar ook de andere EU-landen op dit vlak blijven zeer groot. Het verschil met Frankrijk, Duitsland en Nederland neemt wel af maar wordt absoluut niet weggewerkt.
Bovendien zijn er verschillende maatregelen – vooral inzake pensioenen en arbeidsmarkt – die pas geleidelijk ingevoerd worden of slechts binnen een aantal jaar van kracht zullen zijn. Andere maatregelen worden naar de sociale partners doorgeschoven (zoals het eenheidsstatuut) of moeten nog verder uitgewerkt worden. Dat is geen grondig werk.

Deze regering gaat bovendien uit van veel te optimistische groeiprognose van 0,8%.
De OESO verklaarde eind vorige maand nog dat de eurozone in een milde recessie zit en dat de groei volgend jaar beperkt zal blijven tot 0,2%.
Voor België bedraagt de gemiddelde groeiprognose die de grootbanken en OESO vooropstellen slechts 0,3%.
De recente rente-opstoot tot 5,66% voor 10-jarig papier bij de veiling van 28 november laatstleden zal gevolgen hebben voor de rentelast. Ten gevolge hiervan zal de regering bij de begrotingscontrole waarschijnlijk nog eens 1,3 miljard extra moeten besparen om de doelstellingen te halen. Dat ziet er dus helemaal niet goed uit.

Conclusie: de enige groeiprognose die klopt is die van de schuldenberg. Die groeit wel degelijk exponentieel.

Het six-pack, jammer genoeg niet zowat het enige dat Vlamingen en Walen nog bindt, namelijk zes biertjes in een verpakking, maar de zes aanbevelingen van de Europese Commissie (in het kader van het Belgisch Nationaal Herstelplan 2011 en het Stabiliteitsprogramma 2011-2014) halen we ook al niet met dit regeerakkoord.

Collega’s van de VLD, ‘the EU six-pack’, de basis waarop u uw onderhandelingen en dit regeerakkoord tracht te slijten aan uw liberale achterban zit niet in dit regeerakkoord.
Met een beetje goede wil haalt de open-VLD dus op het Europees Six-pak-rapport 1,5 op 6 met dit regeerakkoord. Niet echt een deliberatiecijfer. Niet echt een geslaagde onderhandeling zou ik zeggen. Een dikke buis!

Dit regeerakkoord is ook een zware dobber voor de gezinnen. Er wordt bespaart, maar er komen ook nieuwe belastingen en dat gaat iedereen voelen. Aanzienlijk voelen in de portemonnee. Niet alleen in het dagelijks leven, maar bijvoorbeeld ook doordat de roerende voorheffing omhoog  gaat, de accijnzen stijgen ook weer eens en voor digitale televisie zal ook meer betaald moeten worden. Het kijk- en luistergeld wordt eigenlijk onder het mom van een BTW-verhoging heringevoerd.
Het aantal dienstencheques wordt beperkt en ook de kostprijs per cheque wordt opgetrokken.
En dan zijn  er nog diverse maatregelen die op papier niet erg lijken, maar die gezinnen ook in hun gezinsbudget gaan voelen. Het gaat dan onder meer om de bankentaks van 578 miljoen, de nucleaire rente van 550 miljoen, maar ook om een superdividend van Belgacom ten belopen van 500 miljoen euro. Dat zal allemaal doorgerekend worden aan de gezinnen en dan is het nog maar te hopen voor vele gezinnen dat de kostwinner zijn job zal behouden, want ook de bedrijven gaan het hard te verduren krijgen.

Mijnheer/mevrouw de minister,
Collega-senatoren;

Het voorgestelde veiligheids- en justitieakkoord zal voor die gezinnen niet leiden tot de verhoopte drastische ommekeer in het veiligheidsbeleid van ons land. Er worden een aantal stappen in de goede  richting gezet, maar het gaat hier vooral om opgewarmde kost.
Ondanks een heel beperkt aantal fragmentarische verschuivingen naar de deelstaten, betreuren ik ten zeerste dat justitie nog steeds een federaal bastion blijft.
Met het vlinderakkoord, dat ik liever strikakkoord noem omdat het voor de Vlamingen een  serieuze valstrik zal blijken te zijn, met het strikakkoord werd een unieke kans gemist om justitie toe te wijzen aan de deelstaten en een oplossing aan te reiken om de diepgaande meningsverschillen inzake justitie tussen Vlamingen en Franstaligen te doen ophouden.
Dat de deelstaten een positief injuctierecht wordt geven is een stap vooruit, maar gaat uiteraard niet ver genoeg. De beloofde betrokkenheid van de deelstaten bij het vervolgingsbeleid via een samenwerkingsakkoord en bij de strafuitvoeringsrechtbanken doet de pijn amper verzachten, want het vervolgingsbeleid voor wat betreft de bevoegdheden van de gemeenschappen en gewesten zou minstens moeten overgeheveld worden naar de deelstaten. 

Het Vlaams Belang is daarentegen alles behalve onder de indruk van de wijzigingen aan de wet-Lejeune. De aanpassingen zijn zodanig beperkt en op zodanig weinig gevallen van toepassing, dat ze in praktijk nauwelijks voor verandering zullen zorgen. Voor 99,9 procent van de veroordeelden blijft het lakse strafbeleid gehandhaafd. Hoewel in uw regeerakkoord wordt beweerd dat “eenmaal de straf wordt opgelegd, ze effectief en coherent moet worden uitgevoerd”, zorgt u er een bladzijde verder voor dat de opgelegde straf helemaal niet effectief wordt uitgevoerd.

Ook de ruimere toepassing van het elektronisch toezicht voor zogenaamde kortgestraften valt bij ons niet in de smaak en is niet meer dan een pleister op een houten been. Het blijft immers hallucinant dat in dit land gevangenisstraffen tot drie jaar niet daadwerkelijk moeten worden uitgezeten, maar hoogstens worden vervangen door zogenaamde ‘gediversifieerde maatregelen’.  Dat deze regering nog meer verdachten op de samenleving loslaat, komt neer op een regelrechte sabotage van het werk van politie, parketmagistraten en onderzoeksrechters.
Daarnaast doet deze regering, zoals een aantal voorgaande regeringen, de belofte om criminele vreemdelingen in hun thuisland hun straf te laten uitzitten. Hoop doet leven, maar tot op heden kregen de bestaande overeenkomsten zelden een toepassing.

Het Vlaams Belang is bijgevolg niet onder de indruk van het nieuwe veiligheids- en justitie-akkoord en blijft van oordeel dat een moderne en efficiënte justitie binnen een Belgisch kader onmogelijk is en blijft.
Kort samengevat, la justice des rois négres était plus efficace !

Mijnheer/mevrouw de minister,
Collega-senatoren;

Dit regeerakkoord werd aan Vlaamse kant bijna uitsluitend onderhandeld door heren. Het mogen dan wel heren zijn, maar mannen zijn het niet. Zij hebben zich als kerstekinderen laten rollen. Ze zijn de schildknapen gebleken van de formateur. Ze gaan als schandknapen de geschiedenis van Vlaanderen in.
De Vlaming is verraden op financieel gebied. De Vlaming is verraden op vlak van veiligheid en justitie, nochtans een fundamenteel onderdeel van de rechtsstaat. En bovendien is er ook nog het verraad in het immigratiedossier.

Er wordt plechtig beloofd dat er geen collectieve regularisatie meer komt - maar wie gelooft die beloften nog? – zonder erbij te zeggen dat ze het huidige systeem van “individuele” regularisaties gewoon laten bestaan. Daardoor hebben jaar na jaar tienduizend illegalen een verblijfsvergunning gekregen. Maar dat was natuurlijk niet collectief. Dat waren tienduizend “individuele” gevallen, nietwaar?
Die politici verraden Vlaanderen door ons land stukje bij beetje aan buitenlanders te geven. Die politici verkwanselen onze toekomst en ons grondgebied. En die buitenlanders moeten niet eens Nederlands leren om ons grondgebied te kunnen inpikken, om van onze sociale voorzieningen te kunnen profiteren. Waarom zouden ze ook Nederlands leren? Als een quasi 1-talige Waal met allochtone ‘roots’ het tot premier kan schoppen!  Eén van de drie landstalen is genoeg, volgens het regeerakkoord. Een Marokkaan zal zich in Vlaanderen kunnen vestigen als hij in Wallonië of Brussel een inburgeringscursus in het Frans heeft gevolgd.
Als de Franstaligen zo graag asielzoekers en illegalen opvangen, dan moeten ze dat maar in hun gemeenten, in hun Wallonië doen, op kosten van hun OCMW’s. Voor ons hoeft het niet. Dank u, wij hebben er al veel te veel. Ik kan u een mooie ruil voorstellen: wij houden het geld van de transfers en wij sturen u ter compensatie, als multiculturele verrijking, al de asielzoekers en illegalen waar u zo verzot op bent.
Deze regering heeft nu al met een zweem van arrogantie een Belgofranco apartheid geïnstalleerd in dit land. We zijn verworden tot een pseudo-democratie waar de minderheid over de meerderheid regeert, zoals we die in Afrika kennen, waar een minderheid van Tutsi’s regeert over een meerderheid aan Hutu’s. De media en de internationale gemeenschap maakten destijds veel misbaar over het “blanke minderheidsregime” in Rhodesië, wel, dit een Franstalig minderheidsregime. Een regering waarin Waalse ministers als buitenlandse overheersers de plak zwaaien over het Vlaamse wingewest, met als belangrijkste opdracht de inboorlingen uit te persen om er zo snel mogelijk zo veel mogelijk geld uit te slaan. Een kolonie moet immers geld opbrengen, nietwaar. En natuurlijk krijgen zij daarbij enthousiaste steun van Vlaamse collaborateurs, die graag een graantje van die winst meepikken.
Officieel is dit een federale regering. In werkelijkheid is het een koloniale regering, die in Vlaanderen niet eens een democratische meerderheid heeft. Met dit regeerakkoord en deze Belgofranco regering zonder Vlaamse meerderheid zijn we nu officieel de ‘Eerste Europese Bananrepubliek’. Proficiat!

Anke Van dermeersch

Senator
Fractievoorzitster Vlaams BelangOntwerp en hosting door Webbreezer Solutions