2 op 3 uitkeringstrekkers bij A’pse OCMW is geboren in het buitenland

Naar aanleiding van de commissie Sociale Zaken van de Antwerpse gemeenteraad stelde Filip Dewinter vragen aan schepen Lauwers omtrent de herkomst van de Antwerpse OCMW-steuntrekkers. Schepen Lauwers antwoordde dat 67% van de personen die in maart 2009 financiële hulp ontvingen van het Antwerpse OCMW – meer dan een derde van de steuntrekkers van het Antwerpse OCMW –  geboren is in het buitenland. 32,72% van de steuntrekkers is geboren in België, 9,16% in Marokko, 7,92% in een van de landen van de voormalige USSR, 6,49 in voormalig Joegoslavië, 3,12% in Irak, 2,86% in Turkije, 2,29% in China, 1,99% in Ghana en 1,77% in Afghanistan.

 

Veel van deze steuntrekkers zijn geregulariseerde vreemdelingen, vluchtelingen of gezinsherenigers. Bij de 7085 dossiers waar er financiële hulp werd verleend zijn er 760 vreemdelingen die een definitieve regularisatie verkregen, 503 die een tijdelijke regularisatie verkregen, 61 wiens regularisatie nog hangend is, 193 die een verblijfsstatuut hebben verkregen op basis van medische redenen, 143 die een zogenaamd subsidiair beschermingsstatuut hebben, 791 die werden erkend als vluchteling en 620 die naar België kwamen in het kader van de gezinshereniging.

 

In bovenvermelde cijfers zijn de toelagen aan mensen zonder geldige verblijfsdocumenten in het kader van de tussenkomst aan dringende medische zorg niet inbegrepen. In het eerste kwartaal van 2009 ontvingen 1.837 illegalen financiële steun voor hun dringende medische zorg. Het aantal steunaanvragen bij het Antwerpse OCMW zou de komende maanden en jaren bovendien nog wel eens fors kunnen toenemen na de beslissing van minister Arena om asielzoekers niet langer materiële, maar opnieuw financiële steun te geven omdat de asielcentra overvol zitten.

 

Het Vlaams Belang stelt vast dat Antwerpen in toenemende mate OCMW moet spelen voor gans de wereld en dat de vele duizenden regularisaties van illegale vreemdelingen het Antwerpse OCMW veel geld kosten. Het Vlaams Belang vraagt dat een studie zou worden opgemaakt betreffende de kostprijs van deze financiële hulp voor de Antwerpse belastingsbetaler. Het is immers ontoelaatbaar dat de stedelijke financiën en de dienstverlening aan de eigen autochtone armen onder druk komen te staan ten gevolge van de massale instroom van nieuwe immigranten richting Antwerpen. Ten gronde is het Vlaams Belang van oordeel dat de toegang tot de sociale zekerheid en de sociale voorzieningen moet worden gekoppeld aan een minimum verblijfsduur op Belgisch grondgebied. 

You may also like...