21 % BTW op bouwgrond ?!

In het nieuw ontwerp van de programmawet staat de invoering van een BTW-bepaling om 21% BTW te heffen op nieuwbouwwoningen (gebouw en grond). Dit is een gevolg van het zogenaamde Breitshol-arrest van het Europees Hof van Justitie dd. juni 2000. In dit arrest wordt gesteld dat gebouwen en de bijbehorende terreinen fiscaal niet van elkaar kunnen gescheiden worden.

De afgelopen dagen heeft het Vlaams Belang de gevolgen van deze BTW-toepassing op de prijzen van nieuwbouw van woningen, appartementen en kantoorgebouwen aan de orde gesteld. De lasten op de grond stijgen immers met 11 procentpunt (of een stijging van 110%) in Vlaanderen en met 8,5 procentpunt in Brussel en Wallonië (of een stijging van 68%). Men kan dus terecht spreken van een onverkapte belastingverhoging. Bovendien blijkt dat er nog verschillende onduidelijkheden zijn met betrekking tot de toepassing en de wettelijke regeling van deze maatregel ten aanzien van Gewestelijke wetgeving (oa. meeneembaarheid van registratierechten).

Niettegenstaande deze maatregel op de Ministerraad van 6 en 20 maart jl. is goedgekeurd, niettegenstaande de wettekst is aangepast aan de opmerkingen van de Raad van State en alsdusdanig onder de vorm van een wetsontwerp van de voltallige regering aan het parlement is voorgelegd, beginnen de Open VLD en de CD&V-N-VA-fracties te beseffen tot welke onpopulaire maatregelen zij hebben beslist. Zij die dachten dat de nieuwe regering met CD&V-N-VA en Open VLD de nieuwbouw zou aanmoedigen zijn er aan voor de moeite.

Pas nadat de Open VLD zijn twijfels heeft uitgedrukt over de opportuniteit van deze maatregel volgde de CD&V-N-VA-fractie na eerdere verklaringen door minister president Kris Peeters. De consternatie bij de minister van Financiën Didier Reynders was dan ook compleet. Na de bespreking van de betrokken artikelen, de replieken van de minister en op de valreep voor de stemming, werden op verzoek van de Open VLD de werkzaamheden geschorst. Didier Reynders was niet van plan om ook maar iets aan de voorliggende wettekst te veranderen.

Na enig overleg tussen de Vlaamse meerderheidsfracties en de minister werd besloten om de werkzaamheden definitief op te schorten zodanig dat er geen stemming kon plaatsvinden over het Vlaams Belang amendement om deze BTW-bepalingen uit de programmawet te halen.

De Vlaams Belang commissieleden reageerden verbolgen op dit manoeuvre. Deze manier van werken toont overduidelijk aan dat de communicatie binnen deze regering volledig fout loopt. Anderzijds is het ongezien dat tijdens de bespreking van wetsbepalingen binnen de meerderheid onenigheid over de betrokken maatregelen naar voor komt. Van een trendbreuk inzake goed bestuur is er dus helemaal geen sprake. Integendeel!

Het is niet omdat de Vlaamse meerderheidspartijen nu een week tijd hebben gekocht dat Reynders bereid zal zijn om de BTW-bepaling aan te passen.

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in ...