Tussenkomst nav Voorstel van resolutie over coherent en geïntegreerd beleid mbt volksgezondheid: milieu en chronische ziektes

Collega’s,

Wij delen de bezorgdheden inzake volksgezondheid die in deze resolutie te berde worden gebracht omdat het Vlaams Belang de voorbije decennia in de verschillende parlementen, maar ook en vooral in de gemeenteraden steeds de nodige aandacht heeft gehad voor mensen die getroffen worden door ziekten veroorzaakt door de vervuiling van ons leefmilieu. Wij hebben jarenlang verschillende lokale historisch gegroeide vervuilingen aangeklaagd. Asbest – waar rond de ernstige gevolgen in deze resolutie terecht veel aandacht naar uitgaat – de problematiek van de verbrandingsovens tot zelfs de kwestie van de elektromagnetische velden, rond al deze dossiers is er bij onze fracties altijd veel aandacht geweest.

Zeker in Vlaanderen is er bv. nog steeds de problematiek van het fijn stof dat uitgestoten wordt als gevolg van de verkeersdensiteit en de sterke industrialisering.

Een aantal milieuziekten is in de voorbije decennia allesbehalve ernstig genomen. Deze tijd is gelukkig voorbij en vandaag de dag heerst toch wel een grote gevoeligheid omtrent het thema.

Deze resolutie stelt onder meer voor dat de deelstaten opleidingen (basiskennis en voortdurende vorming) zouden organiseren, in de eerste plaats voor artsen, en de invoering van een attest inzake milieugeneeskunde. Door gebrek aan opleiding weten artsen soms niet altijd goed wat aanvangen met deze ziekten. Gelukkig is het voorbije decennium de “milieugeneeskunde” wel degelijk ontwikkeld.  Het concept chronische, duurzame blootstelling aan lage dosissen van schadelijke stoffen, die vaak op synergetische wijze werken, het concept bio-accumulatie van die stoffen in het organisme en het concept individuele gevoeligheid zijn essentiële onderdelen van deze nieuwe holistische en interdisciplinaire medische aanpak.

Inhoudelijk en ten gronde delen wij dus de bezorgdheden die hier worden uitgesproken, alleen zijn wij niet overtuigd van de federalistische insteek die hier naar voor wordt geschoven om daar een optimale oplossing voor te bieden. Wij denken integendeel dat het bestuurlijk-institutioneel veel meer voor de hand ligt en efficiënter is dat alle beleidsinstrumenten die nodig zijn om deze problematieken aan te pakken best op één niveau worden geconcentreerd en dat de bevoegdheden die daartoe nodig zijn dus best worden overgeheveld naar één niveau, dat van de gemeenschappen, zodat een eenheid van beleid mogelijk wordt op maat van de visies op deze problematieken zoals die in de beide gemeenschappen bestaan. Wij zullen ons om die reden bij deze resolutie onthouden.

You may also like...